Dangerous delusions: the 'Hollywood phenomenon'.
A R Tomison, W M Donovan